• /
  • Banana leaf-sheath

Banana leaf-sheath

Composite Panels from Banana leaf-sheath

Banana leaf-sheath (254.5 KiB, 806 hits)