Health Care

aiswarya

Dr. Aiswarya R. Nair

Designation : Medical Officer

Phone : 0471-2515479

Email : aiswaryanair@niist.res.in

 

 

 

Shana

Mrs. Shana S. Nair

Designation : Staff Nurse

Phone : 0471-2515479

Email : shanasnair@gmail.com