ഡയറക്ടർ

Director Photo

ഡോ.സി.അനന്ദരാമകൃഷ്ണൻ

ഡോ. സി. അനന്ദരാമകൃഷ്ണൻ, തിരുവനന്തപുര- ത്തെ CSIR- നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയുടെ ഡയറക്ടറായി ചുമതലയേറ്റു. CSIR NIIST യുടെ ഡയറക്ടറായി നിയമിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ്, 2016 മുതൽ തഞ്ചാവൂരിലെ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫുഡ് ടെക്നോളജി, എന്റർപ്രണർഷിപ്പ് ആൻഡ് മാനേജ്‌മെന്റ് (NIFTEM) (ഒരു ദേശീയ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്; മുമ്പ് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫുഡ് പ്രോസസിംഗ് ടെക്‌നോളജി (IIFPT) എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നു) ഡയറക്ടറായിരുന്നു....    കൂടുതൽ കാണുക

ഡയറക്ടറുടെ സന്ദേശം

എല്ലാവർക്കും ആശംസകൾ!

ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് സയന്റിഫിക് & ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിസർച്ചിന്റെ (CSIR) കീഴിലുള്ള ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി റിസർച്ച് ലബോറട്ടറിയായ CSIR-NIIST ന്റെ ഡയറക്ടർ എന്ന നിലയിൽ ഈ സന്ദേശം എഴുതുന്നതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. അടിസ്ഥാനപരമായ സാമൂഹിക പ്രസക്തിയുള്ള ഗവേഷണത്തിനു പേരുകേട്ട CSIR-NIIST ൽ ഫോട്ടോകെമിസ്ട്രി, കെമിക്കൽ-ബയോസയൻസ് , നൂതന വസ്തുക്കൾ, ബയോപ്രോസസ്, ഉൽപ്പന്ന വികസനം, കാർഷിക സംസ്കരണം, വിഭവങ്ങളുടെ മൂല്യവർദ്ധനവ് എന്നീ മേഖലകളിൽ മികവ് തെളിയിക്കുന്നു. ശാസ്ത്രജ്ഞരും വിദ്യാർത്ഥികളും ജീവനക്കാരും അടങ്ങുന്ന ഊർജ്ജസ്വലരായ NIIST സമൂഹം ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ മഹത്വം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ നിരന്തരം പരിശ്രമിച്ചതിന് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു.

വിവിധ ശാസ്ത്ര നേട്ടങ്ങളോടും അംഗീകാരങ്ങളോടും കൂടി, NIIST കുടുംബം 2035-ൽ അതിന്റെ 'വജ്രജൂബിലി വർഷത്തിലേക്ക്' നീങ്ങുകയാണ്. ഈ നാഴികക്കല്ല് ആഘോഷിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ, ശാസ്ത്രീയവും സാമൂഹികവുമായ ഉത്തരവാദിത്തം, സുസ്ഥിരത, സ്വാശ്രയത്വം എന്നിവയുടെ ധാർമ്മികത ഊന്നിപ്പറയാൻ ഞങ്ങൾ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നു. ലോക വെല്ലുവിളികൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ, ആശയങ്ങൾ, ഉപകരണങ്ങൾ, സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ എന്നിവ സമന്വയിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തമായ ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി സമീപനം NIIST ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു. വ്യവസായ പങ്കാളിത്തത്തിൽ നിന്നുള്ള ഏറ്റവും മികച്ചതും യുവതലമുറയിൽ ഒരു സംരംഭകത്വ സംസ്കാരം വളർത്തിയെടുക്കുന്നത്തിനും ഞാൻ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നു. മുന്നോട്ടുള്ള വഴിയിൽ, നൂതന സാമഗ്രികളുടെ അത്യാധുനിക മേഖലകൾ, പ്രകൃതി ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഔഷധ വികസനം, വിളവെടുപ്പിനു ശേഷമുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യ, ബയോപ്രോസസിംഗ്, പരിസ്ഥിതി എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നിവയിൽ ഇന്ത്യയുടെ മുൻനിര R&D കേന്ദ്രമായി NIIST ഉയർന്നുവരും....     കൂടുതൽ കാണുക